Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120mm2 i YAKXS 4x240mm2 przyłączy kablowych YAKXS 4x35mm2 oraz szaf kablowych i złącz pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrelipie”

Radecznica, dnia 25.10.2023 r. Wójt Gminy Radecznica ZP.6733.3.3.2023 O B W I E S Z C Z E N I E             Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym…

Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 134 /2023 Wójta Gminy Radecznica z dnia 4 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie powołania na czas określony dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radecznicy

Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 134 /2023 Wójta Gminy Radecznica z dnia 4 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie powołania na czas określony dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radecznicy                 …

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości  Radecznica

Radecznica, dnia 10.10.2023 r. Wójt Gminy Radecznica ZP.6733.2.1.2023 O B W I E S Z C Z E N I E             Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym…

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica”

Radecznica, 09.10.2023 r. WÓJT GMINY RADECZNICA GOD.6220.3.2023 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego dalej jako K.p.a. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy…

Skip to content