Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.).

Uchwała Nr XXXIII/234/2018 Rady Gminy Radecznica z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radecznica

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.259.2018 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 września 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII.234.2018 Rady Gminy Radecznica z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radecznica, w części obejmującej § 2 ust. 3 uchwały.

 Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych doc.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pdf

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu)
UWAGA – Ze względu na konieczność uzyskania opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Radecznicy kompletny wniosek należy złożyć z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem uzyskania zezwolenia

Wysokość opłaty

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży alkoholu przed wydaniem zezwolenia wnoszą na rachunek Urzędu Gminy opłatę w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy których zezwolenia utrzymują ważność cały rok kalendarzowy mogą uiścić jednorazową opłatę w terminie do 31 stycznia lub w trzech ratach w terminach do: 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Radecznicy, konto: BS Szczebrzeszyn o/Radecznica 05 9632 0006 2002 1600 0055 0001

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12 b ust. o wychowaniu w trzeźwości. Skutkiem dokonania nieterminowej opłaty lub/i w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 Miejsce składania

Urząd Gminy w Radecznicy – sekretariat

Szczegółowe informacje: tel. 846826864

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.).

Uchwała Nr XXXIII/234/2018 Rady Gminy Radecznica z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radecznica

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.259.2018 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 września 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII.234.2018 Rady Gminy Radecznica z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radecznica, w części obejmującej § 2 ust. 3 uchwały.

Kogo dotyczy 

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydaje organ zezwalający, właściwy do miejsca usytuowania wnioskowanego zamierzenia.

Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Wysokość opłaty

Opłatę za jednorazowe zezwolenie wnosi się przed wydaniem decyzji w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Gminy w Radecznicy

nr: 05 9632 0006 2002 1600 0055 0001

 Wymagane dokumenty

Wiosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za w/w zezwolenie

Termin załatwienia sprawy

30 dni

 Miejsce składania

Urząd Gminy w Radecznicy – sekretariat 

Szczegółowe informacje: tel. 846826864

Dodatkowe informacje

 • W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282)
 • Wniosek należy składać z kompletem załączników (oryginały do wglądu). Wniosek złożony bez wymaganych załączników i nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w poprzednim roku.

 Wymagane dokumenty

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych doc.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych pdf

Miejsce składania

Urząd Gminy w Radecznicy – sekretariat 

Szczegółowe informacje: tel. 846826864

 

Opłaty

Jeżeli wartość sprzedaży w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o wartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o wartości od 4,5 % do 18 % alkoholu – opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o wartości powyżej 18% alkoholu – opłatę wnosi się w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 COFNIĘCIE ZEZWOLENIA 

 Zezwolenie na sprzedaż alkoholu może zostać cofnięte w przypadku:

 • nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 • nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
 • powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim,
 • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 • orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne jego wydanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

 

WYGAŚNIĘCIE ZEZWOLENIA

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży,
 • upływu terminu ważności zezwolenia,
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim lub niedokonania stosownej opłaty w ustawowych terminach (przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).

Art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11ust. 2.

Art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z w/w. przyczyn, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Termin ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi:

 • 1,4 proc. wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,
 • 1,4 proc. wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2,7 proc. wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.

Dokumenty, jakie należy złożyć w urzędzie gminy:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych,
 • protokół inwentaryzacyjny (ilościowo-wartościowy według cen sprzedaży dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych,
 • pełnomocnictwo — w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej (w wysokości 17 zł).

Ważne:

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.

Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

art. 18 ust. 5, 6 oraz 7 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 

Wysokość opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 10 zł  (dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku)

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji w terminie do 30 dni

 Miejsce składania

Urząd Gminy w Radecznicy – sekretariat 

Szczegółowe informacje: tel. 846826864

Uwagi

Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:

– osobiście przez wnioskodawcę,

– za pośrednictwem poczty. 


Opublikowano przez Anna Batorska, 8 sierpnia, 2023 o godz. 04:31 pm
Ostatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 4 stycznia, 2024 o godz. 09:45 am

Skip to content