Instrukcja

Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej

Co to jest Biuletyn Informacji Publicznej?

Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Uwarunkowania prawne:

Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest niezbędne dla funkcjonowania ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68).

Co to jest informacja publiczna?

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1). Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żądać wykazania, że ma ona w tym interes prawny lub faktyczny.
Prawo to obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej, wówczas gdy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:

 • organach władzy publicznej – w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
 • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej – w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
 • polityce władz – w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych,
 • danych publicznych – w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa,
 • majątku publicznym.

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie – ustawa, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.)
Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie – rozporządzenie, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68)
Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej) zobowiązany do tego ustawą.
Podmiot” oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej pod adresem www.bip.[domena jednostki].pl

„BIP” oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy – podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.
Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad.
Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art. 6, ust.2).

Nagłówek

Znajduje się na górze strony. Może składać się z:

 • logo Urzędu Gminy Radecznica, którego naciśnięcie powoduje ustawienie się strony  głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.gminaradecznica.pl

Menu górne

 • Strona główna
 • O Biuletynie
  – Instrukcja BIP
  – Objaśnienie skrótów
  – Redakcja BIP
  – Nieudostępnione w BIP
 • Deklaracja Dostępności
 • Język migowy – informacja dla osób niesłyszących, dotycząca między innymi możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie
 • Mapa Strony
 • Wysoki kontrast – kliknięcie powoduje przejście do wersji wysokokontrastowej strony BIP

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

 • Znajduje się po lewej stronie serwisuj, którego naciśnięcie spowoduje otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl.

 

Menu serwisu

 • Znajduje się po lewej stronie serwisu
 • Menu jest podzielone na rozwinięte grupy tematyczne zawierające działy.
 • Nawigacja polega na kliknięciu w wybrany dział z grupy tematycznej, co spowoduje pojawienie się w oknie wyświetlania stron konkretnych danych powiązanych z działem.
 • Kliknięcie grupy tematycznej automatyczne powoduje rozwinięcie w menu serwisu podgrup, (jeśli istnieją).
 • Menu jest zawsze widoczne bez względu na rodzaj strony aktualnie przeglądanej w BIP.
 • Linki do informacji znajdujących się na innych stronach otwierają się w nowym oknie.
 • Okno wyświetlania stron (miejsce wyświetlania informacji zawartych w serwisie).
 • Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą tekstu, załączników w postaci plików do pobrania, zdjęć i grafik.
 • Aby wyświetlić treść informacji publicznej w oknie – należy kliknąć wybraną pozycję menu. W przypadku wystąpienia wielu możliwości, wybrać jedną z wyświetlonej listy.
 • Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści strony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg stron z informacjami.

Na treść strony składają się:

 • nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
 • treść zasadnicza w postaci tekstu,
 • ewentualne załączniki w postaci plików do pobrania,
 • informacja o miejscu i czasie wytworzenia oraz aktualizacji danej informacji, osobach odpowiedzialnych za jej treść, statystyce, historii aktualizacji strony – informującej o dokonanych poprawkach w jej treści i pozwalającej zapamiętanie wcześniejszych wersji dokumentu wraz z załącznikami.

 

Stopka serwisu

 • Dziennik Ustaw – odnośnik do Dziennika Ustaw, w którym są ogłaszane akty normatywne i inne akty prawne.
 • Monitor Polski – odnośnik do Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, służącego do urzędowego ogłaszania aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących wydawanych przez naczelne organy władzy państwowe.

Opublikowano przez Anna Batorska, 4 sierpnia, 2023 o godz. 12:21 pm
Ostatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 6 sierpnia, 2023 o godz. 01:14 pm

Skip to content