Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o naborze wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,  upowszechniania i ochrony kultury, zgodnie z przeznaczonym środkami na ten cel w uchwale budżetowej na 2023 rok

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Radecznica z dnia 30 października 2023 r. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Radecznica z dnia 26 czerwca 2015 r.  NR VIII/40/2015 w sprawie szczegółowych warunków trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania…

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120mm2 i YAKXS 4x240mm2 przyłączy kablowych YAKXS 4x35mm2 oraz szaf kablowych i złącz pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrelipie”

Radecznica, dnia 25.10.2023 r. Wójt Gminy Radecznica ZP.6733.3.3.2023 O B W I E S Z C Z E N I E             Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym…

Skip to content