Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu o pozytywnym uzgodnieniu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunków ujętych w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii SN15 kV, stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV oraz budowie linii kablowej nN0,4 kV w m. Gorajec-Stara Wieś

Opublikowano przez Anna Batorska, 23 maja, 2024 o godz. 02:25 pm

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym dla przedsięwzięcia pn. „Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 na terenie Elektrowni Jądrowej Chmielnicki z wykorzystaniem parametrów technicznych reaktora Westinghouse Electric Company AP1000 do dalszej eksploatacji i wytwarzania energii elektrycznej”

Opublikowano przez Anna Batorska, 25 kwietnia, 2024 o godz. 11:37 am

Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Radecznica z dnia 27.03.2024r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości własności Gminy Radecznica do oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Radecznica z dnia 27.03.2024r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości własności Gminy Radecznica do oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990roku…

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii SN, stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV oraz budowa linii kablowej nN 0,4 kV w m. Gorajec Stara Wieś”

                                                                                                                                                               Radecznica, dnia 27.03.2024 r. Wójt Gminy Radecznica ZP.6733.1.2.2024 O B W I E S Z C Z E N I E               Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i…

Skip to content