CEIDG

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.
Wymagane dokumenty

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 dotyczący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jest jednocześnie:
· wnioskiem o wpis nowej działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
· wnioskiem o zmianę danych we wpisie; 
· wnioskiem o zawieszenie działalności gospodarczej;
· wnioskiem o wznowienie działalności gospodarczej;
· wnioskiem o wykreślenie wpisu.

Instrukcja CEIDG-1

Wniosek CEIDG-1

Kreator wypełniania wniosku CEIDG :

Założenie działalności gospodarczej

Zmiana danych we wpisie

Zawieszenie działalności gospodarczej 

Wznowienie działalności gospodarczej

Zakończenie działalności gospodarczej

Polska Klasyfikacja Działalności

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:
 • CEIDG-RD – służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
 • CEIDG-MW – służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • CEIDG-RB – służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
 • CEIDG-SC – służy do określania udziału w spółkach cywilnych
 • CEIDG-PN – służy do udzielania pełnomocnictwa

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

 

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Tryb składania wniosku

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

 • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) – informacje szczegółowe na: www.ceidg.gov.pl.  

System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

 • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy
 • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy
 • pobrać, wypełnić i złożyć osobiście wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy –  organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje pokwitowanie przyjęcia wniosku
 • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – wniosek przesłany listem poleconym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem przedsiębiorcy poświadczonym notarialnie.
Miejsce załatwienia spraw

Urząd Gminy w Radecznicy pokój nr 13,

tel. 84 68 18 001 wew. 61

Opłaty

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia

1. Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

2. W przypadku, gdy złożony wniosek okaże się niepoprawny, Wójt Gminy Radecznica wezwie przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub skorygowania.

Tryb odwoławczy

Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG.

 

Od czynności polegających na przekształceniu wniosku na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG, nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 maja 2011 roku o zmianie  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., nr 131, poz.764)

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami)

Dodatkowe informacje

1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub od dnia wskazanego w tym wniosku, i nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o:

– zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany powstałej po dniu dokonania wpisu; 

– wykreślenie wpisu – w terminie 7 dni od dnia trwania trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej;- zawieszenie lub wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

4. Dla przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Radecznica  przed przekazaniem danych do CEIDG  t.j. przed1 lipca 2011r. organem ewidencyjnym jest nadal Wójt Gminy Radecznica. Informacje dotyczące tych przedsiębiorców będą nadal udzielane przez tutejszy Urząd.

Przedsiębiorcom figurującym w CEIDG, zaświadczenia o wpisie do CEIDG nie mają formy pisemnej, ale formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG, a informacje o przedsiębiorcy są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl

5. PROFIL ZAUFANY można zarejestrować bezpłatnie przez Internet na stronie www.epuap.gov.pl. Podczas rejestracji niezbędne będzie podanie danych osobowych wraz z numerem PESEL, adresu skrzynki poczty elektronicznej e-mail oraz wskazanie unikalnego loginu i hasła do portalu www.epuap.gov.pl.

Po przeprowadzonej rejestracji należy zalogować się do portalu i w zakładce „moje konto” -> „moje profile zaufane” wybrać opcję „złóż wniosek”. Po wybraniu tej opcji, zostanie przesłana informacja na skrzynkę e-mail, że wniosek o nadanie PROFILU ZAUFANEGO został złożony. 

 

Następnie należy w ciągu 14 dni udać się osobiście z dowodem osobistym do dowolnego urzędu skarbowego gdzie uprawniony pracownik dokona potwierdzenia PROFILU ZAUFANEGO, co trwa to około 10 minut i nie ma konieczności wypełniania dokumentów. Od tej chwili otrzymujemy PROFIL ZAUFANY, którym możemy podpisywać składane do CEIDG wnioski.

Uwagi

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

  Etapy zakładania firmy

Portal mikroporady.pl – pomoc w zarządzaniu firmą

Poniżej podajemy link do serwisu, w którym bezpłatnie umieszczane są informacje pomocne dla początkującego i małego Przedsiębiorcy.

Celem działalności serwisu www.mikroporady.pl  jest bezpłatne i nieograniczone w czasie dostarczanie pomocy początkującym firmom na każdym etapie rozwoju w postaci wzorów umów, regulaminów, instrukcji, porad i rekomendacji wraz z aktualnym orzecznictwem, uwagami i komentarzami, a zarejestrowani użytkownicy otrzymują  bezpłatnie cotygodniowy biuletyn z  nowymi poradami wg aktualnie obowiązującego stanu prawnego.


Opublikowano przez Anna Batorska, 8 sierpnia, 2023 o godz. 05:09 pm
Ostatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 16 sierpnia, 2023 o godz. 05:02 pm

Skip to content