Anna Batorska

Anna Batorska

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica

WÓJT GMINY RADECZNICA Radecznica, dnia 24.11.2023 r. ZP.6733.2.9.2023 O B W I E S Z C Z E N I E             Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.…

Skip to content