Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr ZAM5541A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1453 w miejscowości Radecznica w gminie Radecznica

Radecznica 08.12.2023 r. Wójt Gminy Radecznica ZP.6733.4.2.2023 O B W I E S Z C Z E N I E             Zawiadamia się zgodnie z art. 61 par. 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.…

Skip to content