Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Ochrona granicy państwowej. Zmiany w ustawie 14
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Radecznica z dnia 01 grudnia 2021 r. dot. naboru wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 21
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 47
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 110120L w miejscowości Gruszka Zaporska 29
ZARZĄDZENIE NR 105 /2021 WÓJTA GMINY RADECZNICA z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 32
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku ośrodka zdrowia w Radecznicy 39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych w rejonie projektowanej obwodnicy miejscowości Gorajec 43
Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Radecznica z dnia 05 listopada 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu pn. „Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 56
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - zatwierdzenie prg DK 74- obwodnica m. Gorajec 104
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol – Gorajec, poprzez poprawę jej systemu odwodnienia” 83
logo2
1165052

Szukaj