OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ w sprawie toczącego się postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr ZAM5541A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1453 w miejscowości Radecznica

Radecznica 13.02.2024 r. Wójt Gminy Radecznica ZP.6733.4.10.2023 OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE Na podstawie art. 89, 90, 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. 2023 poz. 775 ze zm.) w zw. z art. 53 ust.…

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Radecznicy informuje, że w  okresie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.  producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1…

   Ogłoszenie o społecznych konsultacjach „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2024”

WÓJT GMINY RADECZNICA Radecznica, dn. 30.01.2024 r. GR.6140.10.2024    Ogłoszenie o społecznych konsultacjach „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2024″ Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie…

OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 494/1, 495/3, 495/4, 495/5, 496/1, 496/2, w obrębie Zaburze

Radecznica, dnia 26.01.2024 r. Wójt Gminy Radecznica GOD.6220.4.2021 OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w…

Postanowienie Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dot. uzgodnienia pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projektu decyzji z dnia 19 grudnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp.zo.o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1453 w Radecznicy

Opublikowano przez Anna Batorska, 23 stycznia, 2024 o godz. 12:39 pm

Skip to content