Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Radecznica z dnia 27.03.2024r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości własności Gminy Radecznica do oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Radecznica z dnia 27.03.2024r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości własności Gminy Radecznica do oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990roku…

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii SN, stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV oraz budowa linii kablowej nN 0,4 kV w m. Gorajec Stara Wieś”

                                                                                                                                                               Radecznica, dnia 27.03.2024 r. Wójt Gminy Radecznica ZP.6733.1.2.2024 O B W I E S Z C Z E N I E               Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i…

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 1.Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu 25 marzec 2024r. godz.10ºº, Urząd Gminy w Radecznicy, sala konferencyjna , przetarg ustny nieograniczony. 2.Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej Działka nr 193/2 o pow.0,0,4342ha położona w…

PROTOKÓŁ z rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w dniu 26 lutego 2024r. od godz. 10 00 w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Radecznica, ul. B. Prusa 21, 22 – 463 Radecznica, w sprawie toczącego się postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o nr ZAM5541A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1453w miejscowości Radecznica

Opublikowano przez Anna Batorska, 7 marca, 2024 o godz. 02:56 pm

Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radecznica, położonej w obrębie Zaporze

WÓJT GMINY RADECZNICA Informacja Wójt Gminy Radecznica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radecznica, położonej w obrębie Zaporze, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 193/2 o pow.0.4342ha Księga wieczysta ZA1Z/00121260/0 Cena wywoławcza -15.200,00zł, wadium 1520,00zł. Przetarg…

Skip to content