Radecznica, dnia 16.02.2021 roku

Znak: ZP.271.8.2020

  

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający - Gmina Radecznica,  działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica”.

Uzasadnienie:

Zamawiający podczas trwania postępowania ustalił, że postępowanie obarczone jest nieusuwalnymi wadami polegającymi na:

 

A.  Naruszeniu art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zawarcie w opisie przedmiotu zamówienia rozbieżnych danych dotyczących wymaganych parametrów opraw oświetleniowych.

W specyfikacji technicznej opraw oświetleniowych, Zamawiający wskazał, iż oprawy w miejscowości Zaburze powinny mieć moc 80 W oraz temperaturę barwową 4500 K,  natomiast zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym oprawy winny mieć moc nominalną 57W oraz temperaturę barwową 4000K. Wyżej wskazana rozbieżność mogła mieć wpływ na decyzję potencjalnych Wykonawców odnośnie uczestnictwa w przedmiotowym przetargu, a co za tym idzie miała też wpływ na jego wynik. W konsekwencji należy przyjąć, iż powyższe uchybienie stanowi naruszenie wyrażonej w art. 7 Ustawy PZP zasady uczciwej konkurencji oraz przejrzystości postępowania,  bowiem w niedopuszczalny sposób ograniczyło to  konkurencję, eliminując z postępowania Wykonawców, którzy mogliby złożyć ważną, podlegającą merytorycznej ocenie ofertę, a tego nie uczynili ze względu na  wadliwy opis przedmiotu zamówienia. Powyższe błędy w opisie przedmiotu zamówienia uniemożliwiały zapewnienie porównywalności złożonych ofert. Zgodnie z orzecznictwem KIO Opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 p.z.p. umożliwia wykonawcy bez żadnych wątpliwości i dodatkowych interpretacji zidentyfikowanie, z jakich elementów składa się zamówienie, co będzie konieczne i niezbędne do jego realizacji, jak również pozwala obliczyć cenę oferty, zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny zamieszczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Istota przepisu art. 29 p.z.p. sprowadza się więc do określenia przez zamawiającego swoich wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia tak szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować czego zamawiający oczekuje.[1] Naruszenie art. 29 ust. 1 p.z.p. następuje co do zasady w sytuacjach, w których zamawiający dokona opisu przedmiotu zamówienia (w szerokim znaczeniu - a więc również np. warunków realizacji umowy) w sposób niekompletny, niedokładny, niezrozumiały czy wewnętrznie sprzeczny.[2] Odnosząc się do cech stwierdzonych wyżej wad (w świetle przesłanek unieważnienia postępowania wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy) należy stwierdzić, że są one w tym momencie nieusuwalne w świetle przepisów art. 38 ust. 4b ustawy Pzp. Wady te stanowią podstawę do unieważnienia umowy na podstawie art. 146 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. Stosownie do tych przepisów Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Odnosząc się do treści art. 146 ust. 6 ustawy należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie Zamawiający nieprawidłowo opisał przedmiot zamówienia w efekcie czego Wykonawcy, którzy byli potencjalnie zainteresowani uzyskaniem zamówienia, dysponujący rozwiązaniami spełniającymi obiektywnie wymagania zamawiającego nie byli w stanie złożyć ważnej oferty. Oznacza to, że spora grupa potencjalnych Wykonawców została pozbawiona możliwości złożenia oferty i tym samym mogło to mieć wpływ na wynik postępowania (Wykonawcy ci mogli potencjalnie złożyć oferty korzystniejsze od Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu). Reasumując, występują wszystkie przesłanki uzasadniające unieważnienie przedmiotowego postępowania w oparciu o przepisy art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 PZP. Postępowanie dotknięte jest wadą (naruszenie art. 29 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), która jest nieusuwalna (w momencie, gdy upłynął już termin składania ofert nie można dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu) i jest podstawą unieważnienia umowy w parciu o art. 146 ust. 6 Pzp (naruszenie przepisów ustawy, które może mieć wpływ na wynik postępowania).

W wyroku nr 1488/14 KIO stwierdziła, że naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy polegające na niejednoznacznym opisie przedmiotu zamówienie obliguje zamawiającego do unieważnienia postępowania (podobnie w wyroku z dnia 27 maja 2014 r. /KIO 914/14/ KIO oraz w wyroku z 20 listopada 2012 r. KIO 2428/12).

W niniejszych okolicznościach, przyjąć więc należy, iż przedmiot zamówienia został opisany  w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców.

B.  Naruszeniu art. 29 ust. 2 i 3  ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych.

W tych okolicznościach należy stwierdzić, iż Zamawiający naruszył wyrażoną w art. 7 zasadę przygotowania i przeprowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, skonkretyzowaną w art. 29  ust.  2  i 3 Ustawy PZP, polegającą na zakazie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz przez wskazanie znaków towarowych.

Na etapie badania ofert, Zamawiający stwierdził, że w zamieszczonym projekcie  budowlano-wykonawczym wskazane są znaki towarowe. W niniejszych okolicznościach, przyjąć więc należy, iż przedmiot zamówienia został opisany  w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców.

Opisywane powyżej  wady postępowania są  nieusuwalne na etapie oceny ofert oraz mogła mieć wpływ na jego wynik, poprzez zmianę/ograniczenie kręgu podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu ze względu na wskazanie znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia.  Skoro więc Zamawiający opisał przedmiot zamówienia wskazując określone znaki towarowe, należy stwierdzić, iż nie zapewnił Wykonawcom podstawowych praw zagwarantowanych Ustawą.  W konsekwencji wskazanie znaków towarowych  w opisie przedmiotu zamówienia uniemożliwiło Wykonawcom  złożenie  oferty nniepodlegającej odrzuceniu, tj. takiej której treść będzie odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odnosząc się do cech stwierdzonych wyżej wad (w świetle przesłanek unieważnienia postępowania wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy) należy stwierdzić, że są one w tym momencie nieusuwalne. Wady te stanowią podstawę do unieważnienia umowy na podstawie art. 146 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. Stosownie do tych przepisów Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Odnosząc się do treści art. 146 ust. 6 ustawy należy stwierdzić, że wskazane wady spowodowały, że Wykonawcy, którzy byli potencjalnie zainteresowani uzyskaniem zamówienia, dysponujący rozwiązaniami spełniającymi obiektywnie wymagania zamawiającego nie byli w stanie złożyć ważnej oferty. Oznacza to, że spora grupa potencjalnych Wykonawców została pozbawiona możliwości złożenia oferty i tym samym mogło to mieć wpływ na wynik postępowania (Wykonawcy ci mogli potencjalnie złożyć oferty korzystniejsze od Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu).

Reasumując, występują wszystkie przesłanki uzasadniające unieważnienie przedmiotowego postępowania w oparciu  o przepisy art. 93 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 146 ust. 6 PZP. Postępowanie dotknięte jest wadą (naruszenie art. 7 ust 1 i art. 29 ust. 2 i  3 ustawy), która jest nieusuwalna (w momencie, gdy upłynął już termin składania ofert nie można dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia) w oparciu o art. 146 ust. 6 Pzp (naruszenie przepisów ustawy, które może mieć wpływ na wynik postępowania).

 

 WÓJT GMINY 

Marian Szuper

                                                                                  

[1] Uchwała KIO z dnia 10 maja 2018 r. KIO/KD 17/18

[1] Wyrok KIO z dnia 11 stycznia 2018 r. KIO 2730/17

            Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

                                                                                                                    Radecznica 12.02.2021 r.

ZP.271.14.9.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019. poz.1843 ze zm.) informuję, iż w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 116598L od km 0+000 do km 3+094 oraz drogi gminnej Nr 116150L od km 0+000 do km 0+642 w miejscowości Zaburze”

1.Wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „PRIMA – BUD” Andrzej Sobczyk

27 – 600 Sandomierz ul. Wiśniowa 5A 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

nazwa i adres wykonawcy

przyznana punktacja

kryterium ceny

kryterium  okres gwarancji

łącznie

1

KABAT BRUK Jarosz Grzegorz

Chrzanów Trzeci 90, 23-305 Chrzanów

oferta odrzucona

2

ZAKŁAD BUDOWLANO-TRANSPORTOWY „DROGMOST”  Spółka z o.o. Mokre 24D; 22-400 Zamość

48,79

40,00

88,79

3

„MELITOR” Sp. z o.o.20-637 Lublin  ul. Rzeckiego 21

32,67

40,00

72,67

4

PRAKTIBUD – Adam Gwizdała

ul. Sybiraków 6, 22 – 600 Tomaszów Lubelski

42,36

40,00

82,36

5

PRZEDSIĘBIORSTWO Usługowo Handlowo Produkcyjne „ATOS” Eksport – Import Tadeusz Skakuj 23-400 Biłgoraj, ul. Bagienna 45

43,23

40,00

83,23

6

PW „STACHYRA” Stanisław Stachyra

Halinówka 14A   24-204 Wojciechów

34,29

40,00

74,29

7

„WOJTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siennica Nadolna 49,  22-302 Siennica Nadolna

oferta odrzucona

8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „PRIMA – BUD” Andrzej Sobczyk 27 – 600 Sandomierz ul. Wiśniowa 5A 

60,00

40,00

100,00

9

Budownictwo Drogowe Groszek Piotr

23-225 Szastarka,  Majdan Obleszcze 4

49,37

40,00

89,37


3. W postępowaniu zostały odrzucone oferty:

1) KABAT BRUK Jarosz Grzegorz Chrzanów Trzeci 90, 23-305 Chrzanów.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019. poz.1843 ze zm.) ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z warunkami wskazanymi w rozdz. XI ust. 4 opis przygotowania oferty oraz rozdz. XIII ust. 2 opis sposobu obliczenia ceny specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca był zobowiązany obowiązkowo załączyć do oferty kosztorys ofertowy czego nie uczynił.

2) WOJTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siennica Nadolna 49, 22 – 302 Siennica Nadolna.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019. poz.1843) ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z warunkami wskazanymi w rozdz. XI ust. 4 opis przygotowania oferty oraz rozdz. XIII ust. 2 opis sposobu obliczenia ceny specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca był zobowiązany obowiązkowo załączyć do oferty kosztorys ofertowy czego nie uczynił.

4. W postępowaniu  nie wykluczono żadnego Wykonawcy

 

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

              Gmina Radecznica

   ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica 05.11.2020 r.

ZP.271.12.5.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018. poz.1986) informuję, iż w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa drogi gminnej Nr 110109L od km 0+000 do km 1+131 w miejscowości Zakłodzie”

 

1. Wybrana została oferta złożona przez:

SKUP WŁÓKNA Handel Usługi Bulak Grażyna  Deszkowice Pierwsze 148  22-448 Sułów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy: 

 

nazwa i adres wykonawcy

przyznana punktacja

kryterium ceny

kryterium

okres gwarancji

łącznie

1

Budownictwo Drogowe Groszek Piotr

23-225 Szastarka,  Majdan Obleszcze 4

53,04

40,00

93,04

2

KABAT BRUK Jarosz Grzegorz

Chrzanów Trzeci 90, 23-305 Chrzanów

45,13

40,00

85,13

3

PRAKTIBUD – Adam Gwizdała

ul. Sybiraków 6, 22 – 600 Tomaszów Lubelski

35,74

40,00

75,74

4

Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST” Mokre 24D; 22-400 Zamość

39,37

40,00

79,37

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „PRIMA – BUD” Andrzej Sobczyk

27 – 600 Sandomierz ul. Wiśniowa 5A

48,69

40,00

88,69

6

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe „MAWEX”  Ewa Matwiejczuk

ul. Rydla 21; 22-400 Zamość

35,79

40,00

75,79

7

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „ATOS” Eksport – Import

Tadeusz Skakuj 23-400 Biłgoraj, ul. Bagienna 45

38,05

40,00

78,05

8

SKUP WŁÓKNA Handel Usługi Bulak Grażyna

Deszkowice Pierwsze 148  22-448 Sułów

60,00

40,00

100,00

 

3. W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

4. W postępowaniu  nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

                                                                                                                                 WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

              Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

       Radecznica 24.11.2020 r.

ZP.271.10.8.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                              

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Radecznicy”

       Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018. poz.1986)  informuję, iż w oparciu art. 94 ust. 3 Ustawy w związku z niewniesieniem przez wybranego Wykonawcę wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wybrana została oferta złożona przez:

Usługi Budowlane Łukasz Kur, Panasówka 26, 23-407 Tereszpol       

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest kolejną najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

WÓJT GMINY   

/-/ Marian Szuper 

               Gmina Radecznica

   ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica 22.10.2020 r.

 

ZP.271.10.4.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

      Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018. poz.1986) informuję, iż w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Radecznicy”:

1. Wybrana została oferta złożona przez:

GEO-SERWIS Sylwester Radomski   22-304 Siennica Różana 198

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy: 

 Nr

nazwa i adres wykonawcy

przyznana punktacja

kryterium ceny

kryterium  okres

gwarancji

łącznie

 1  

GEO-SERWIS Sylwester Radomski 

22-304 Siennica Różana 198

60,00

40,00

100,00

 2 

BUDOWNICTWO DROGOWE Groszek Piotr

23-225 Szastarka, Majdan Obleszcze 4

52,38

40,00

92,38

 3 

P.R.B. „BUDREX” Mieczysław Smarkala i Wspólnicy S.J. Gorajec Zagroble 4b, 22-463 Radecznica

54,13

40,00

94,13

 4 

Usługi Budowlane Łukasz Kur

Panasówka 26  23-407 Tereszpol

58,13

40,00

98,13

 5 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „BRUNPOL” Krupe 157   22-302 Siennica Nadolna

50,96

40,00

90,96

 6 

Przedsiębiorstwo Budowlane ALTA Przemysław Kozłowski Wólka Panieńska 25F; 22-400 Zamość

50,81

40,00

90,81

 

3. W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

4. W postępowaniu  nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

                                                                                                                                 WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

logo2
1324425

Szukaj