Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii SN, stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV oraz budowa linii kablowej nN 0,4 kV w m. Gorajec Stara Wieś”

                                                                                                                                                               Radecznica, dnia 27.03.2024 r.

Wójt Gminy

Radecznica

ZP.6733.1.2.2024

O B W I E S Z C Z E N I E

              Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 977) zawiadamiam, że w dniu 26.03.2024 r. na wniosek Pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii SN, stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV oraz budowa linii kablowej nN 0,4 kV w m. Gorajec Stara Wieś” na działkach nr ewid.: 862, 861w obrębie 0004 Gorajec Stara Wieś gm. Radecznica, powiat zamojski, woj. lubelskie.

              W związku z powyższym informuję, iż ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8 oraz złożyć zastrzeżenia, uwagi lub wnioski.          

WÓJT GMINY

Marian Szuper


Opublikowano przez Anna Batorska, 27 marca, 2024 o godz. 01:06 pm

Skip to content