Urząd Gminy w Radecznicy

    ul. B. Prusa 21

  22-463 Radecznica

Radecznica, dn. 22.02.2023 r.

GR.6140.11.2023

 

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2023 roku"

 

Konsultacje prowadzone były w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 572). W konsultacjach mogły wziąść udział organizacje społeczne działające na obszarze Gminy Radecznica, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz podmioty wskazane w art. l1a ww. ustawy.

Celem konsultacji było poznanie pomysłów, wskazówek oraz uwag dotyczących uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2023 roku.

Konsultacje przeprowadzono poprzez umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radecznica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radecznica.

W terminie od 30 stycznia 2023 roku do 20 lutego 2023 roku można było składać w formie pisemnej wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu uchwały.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków, zastrzeżeń uwag był Wójt Gminy Radecznica.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

 

Z up. WÓJTA  

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

logo2
1476655

Szukaj