WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, 24.05.2022 r.

GOD.6220.2.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego dalej jako K.p.a. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), Wójt Gminy Radecznica  zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2915L Wola Kątecka – Trzęsiny – Czarnystok od km 3+304 do km 4+904”

    Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania  z Decyzją w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica ul. B. Prusa 21, w pokoju 2 oraz w Urzędzie Miejskim we Frampolu w terminie 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w godzinach od 8.00 do 14.00.

    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy oraz Urzędu Miejskiego we Frampolu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radecznica www.bip.gminaradecznica.pl oraz Urzędu Miejskiego we Frampolu www.umframpol.bip.lubelskie.pl oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Trzęsiny, Pulczynów.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni        od dnia publicznego ogłoszenia.                   

 

 Data ogłoszenia 24.05.2022 r.

 

Z up. WÓJTA   

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

  

Otrzymują:

  1. Zarząd Dróg powiatowych w Zamościu, ul. Szczebrzeska 69, 22-400 Zamość,
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa - poprzez obwieszczenie,
  3. Urząd Miejski we Frampolu, ul Radzięcka 8, 23-440 Frampol – z prośbą o ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty,
  4. A/a.

 

logo2
1475163

Szukaj