WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, 13.05.2022 r.

GOD.6220.1.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego dalej jako K.p.a. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), Wójt Gminy Radecznica  zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3201L Radecznica – Sułowiec – dr. Powiatowa nr 3011L. o dł. ok. 6,7 km”.

    Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania  z Decyzją w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica ul. B. Prusa 21, w pokoju 2 oraz w Urzędzie Gminy Sułów w terminie 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w godzinach od 8.00 do 14.00.

    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy oraz Urzędu Gminy Sułów, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radecznica www.bip.gminaradecznica.pl oraz Gminy Sułów www.bip.sulow.pl oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Zakłodzie, Gaj Gruszczański, Sułowiec.

 

Z up. WÓJTA   

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

Data ogłoszenia 13.05.2022 r.

Data zdjęcia obwieszczenia  …………………

 

Otrzymują:

  1. MAKO CONSULTING Magda Kobojek-Łokaj, ul. Peowiaków 9/27, 22-400 Zamość - Pełnomocnik,
  2. Zarząd Dróg powiatowych w Zamościu, ul. Szczebrzeska 69, 22-400 Zamość,
  3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa - poprzez obwieszczenie,
  4. Urząd Gminy Sułów – z prośbą o ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty,
  5. A/a.
logo2
1475180

Szukaj