WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica 14.04.2022 r.

ZP.6733.2.8.2022

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

     Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.04.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowa platformy widokowej z elementami kultu religijnego zlokalizowanej na terenie Klasztorna działkach nr ew.: 2136/8, 2131 w obrębie 0013 Radecznica w gminie Radecznica.

    W związku z powyższym informuję, iż z w/w decyzją i materiałem dokumentacyjnym w tej sprawie można zapoznać się i uzyskać stosowne wyjaśnienia  w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8.

    Stronom służy odwołanie od decyzji jw. do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Radecznica w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1476664

Szukaj