WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, dnia 01.04.2022 r.

GOD.6220.1.2022

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o zmianie nazwy przedsięwzięcia i ponownym wystąpieniu do organów opiniujących o wydanie opinii 

 

     Na podstawie art. 49, oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego dalej k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

 z a w i a d a m i a m,

 że na wniosek MAKO CONSULTING Magda Kobojek-Łokaj z dnia 18.03.2022 r., uzupełnionym pismem z dnia 30.03.2022 r. zmienia się nazwę w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia z „Przebudowa drogi powiatowej nr 3201L Radecznica – Sułowiec – dr. woj. 848 i dł. ok. 6,7 km” na nazwę „Przebudowa drogi powiatowej nr 3201L Radecznica – Sułowiec – dr. Powiatowa nr 3011L. o dł. ok. 6,7 km”

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy Wójt Gminy Radecznica pismami z dnia 01.04.2022 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

Ponadto działając na podstawie art. 36 k.p.a informuję, że z uwagi na charakter sprawy, w tym m.in.: konieczność uzupełnienia przez Wnioskodawcę dokumentacji, długi okres oczekiwania na stanowiska organów współdziałających, konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym postępowania i ponowne wystąpienie o uzyskanie opinii i uzgodnień organów opiniujących w związku ze zmiana nazwy przedsięwzięcia nie było możliwe zakończenie postępowania w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa. Nowy termin przewidywany załatwienia sprawy to 10.05.2022 r.

      W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, w związku z tym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o wszczęciu postępowania strony są zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy oraz Urzędu Gminy Sułów, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radecznica www.bip.gminaradecznica.pl oraz Gminy Sułów www.bip.sulow.pl oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Zakłodzie, Gaj Gruszczański, Sułowiec.

Jednocześnie informuję, o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     W terminie 14 dni od daty ogłoszenie niniejszego zawiadomienia osoby, którym przysługuje status strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami oraz wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 2 – od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.00 oraz w Urzędzie Gminy Sułów w godz. 8.00-14.00.

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia na organ rozpatrujący sprawę. Ponaglenie, o którym mowa w art. 37 § 3 Kpa wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Radecznica.

 

Z up. Wójta  

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

Data ogłoszenia: 01.04.2022 r.

Data zdjęcia obwieszczenia  ………………….…

 

Otrzymują:

  1. MAKO CONSULTING Magda Kobojek-Łokaj, ul. Peowaików 9/27, 22-400 Zamość - Pełnomocnik,
  2. Zarząd Dróg powiatowych w Zamościu, ul. Szczebrzeska 69, 22-400 Zamość,
  3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa - poprzez obwieszczenie,
  4. Urząd Gminy Sułów – z prośbą o ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty,
  5. A/a.
logo2
1476650

Szukaj