Zarządzenie Nr 100/2021

 Wójta Gminy Radecznica

z dnia 05 listopada 2021 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu pn. „Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku  (Dz.U z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) w związku z 3 ust. l uchwały NR.XXXV1/187/2010 Rady Gminy Radecznica z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego  lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego o wolontariacie w dziedzinach działalności statutowej  tych organizacji zarządzam:

§ 1

1. Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok".2. Projekt o którym mowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 05 listopada 2021 roku do 19 listopada 2021 roku

§ 3

Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli  ich działalność statutowa obejmuje dziedziny których dotyczy projekt programu

§ 4

Konsultacje mogą mieć formę:

1. wyrażenia pisemnych opinii lub uwag złożonych w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy lub też przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

§ 5

Projekt programu jest dostępny:

1. na stronie internetowej: www.bip.gminaradecznica.pl i www.gminaradecznica.pl.

2. w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Gminy.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Marian Szuper

 

 

Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2022 rok

§ 1. Postanowienia ogólne

I. Program określa ogólne formy, cele, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi, w tym również priorytety zadań zlecanych.

2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

l) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.),

2) uchwale — rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest Program,

3) gminie — rozumie się przez to Gminę Radecznica,

4) podmiotach rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,

5) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt I lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305  ze  zm.),

6) konkursie — rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy.

7) programie rozumie się przez to Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2022 rok.

§ 2. Cel główny i cele szczegółowe programu

1. Głównym celem Programu jest określenie sposobu jego realizacji, zasad i form współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, które wzmocnią rolę organizacji w realizacji zadań publicznych, podniosą ich skuteczność i efektywność oraz jakość prowadzonych przez nie działań.

2. Cele szczegółowe programu to :

1) stwarzanie warunków dla powstawania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,

2) zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych i innych podmiotów na racjonalne wykorzystanie środków finansowych,

3) umożliwienie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na innowacyjną i konkurencyjną realizację zadań publicznych,

4) rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz zwiększanie ich wpływu na kreowanie polityki społecznej w gminie,

5) pełniejsze zaspakajanie różnorodnych potrzeb społeczeństwa,

6) promocja organizacji pozarządowych działających w gminie oraz na rzecz gminy.

§ 3. Zasady współpracy

1 . Zlecanie realizacji zadań publicznych gminy organizacjom i innym podmiotom odbywać się będzie zgodnie z ustaleniami przepisów ustawy.

2. Realizacja zadań publicznych przez organy samorządowe we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywać się będzie przy zachowaniu wzajemnych relacji opartych o następujące zasady:

1) jawności - samorząd będzie udostępniać informacje o zamiarach, celach i planowanych środkach na realizację zadań w poszczególnych dziedzinach,

2) pomocniczości z zachowaniem suwerenności stron- organizacje i podmioty mogą podejmować realizację zadań publicznych a organy samorządowe im powierzać z zachowaniem wzajemnej autonomii i zgodności zadań statutowych,

3) efektywności i uczciwej konkurencji - organy, organizacje i podmioty będą dążyć do osiągnięcia najlepszych rezultatów w realizacji zadań przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji,

4) partnerstwa organizacje i podmioty mogą uczestniczyć w określaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania oraz w wykonaniu zadań publicznych.

§ 4. Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne

1. Obszar współpracy z Podmiotami obejmuje sferę zadań publicznych, o  których mowa  w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Jako zadania priorytetowe samorządu gminnego na rok 2022 określa się zadania z zakresu:

1)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

2)  nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

3)  pomocy społecznej oraz wspierania rodziny.

3. Realizacja niektórych zadań priorytetowych odbywać się będzie :

1)  w zakresie profilaktyki i rehabilitacji uzależnień przez:

a) powierzanie lub wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień,

b) powierzanie lub wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym,

2) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez :

᠆  powierzanie lub wspieranie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół,

3)  w zakresie pomocy społecznej przez :

a) powierzanie lub wspieranie w udzielaniu pomocy żywnościowej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 5. Formy współpracy

1. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami może przybierać następujące formy:

1) zlecanie organizacjom i podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie poprzez:

a) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich sfinansowanie,

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na częściowe sfinansowanie zadań,

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i  współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków m.in. przez:

a) publikowanie informacji na stronach internetowych gminy,

b) udział przedstawicieli organizacji i podmiotów w sesjach Rady Gminy czy jej Komisji,

c) zasięganie opinii organizacji i podmiotów,

3) konsultowanie z  podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

2. Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym podmiotów Programu w zakresie określonym uchwałą.

§ 6. Okres realizacji programu

1 . Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

2. Termin realizacji poszczególnych zadań określany będzie w ogłoszeniach o otwartym konkursie ofert.

§ 7. Sposób realizacji programu

1. Udział Podmiotów w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę w zakresie zadań określonych w zakresie przedmiotowym Programu zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

2. Zlecanie zadań, o których mowa w § 4 następuje w trybie otwartego konkursu ofert ,chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

3. Ogłoszenie konkursu następuje na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy. Wyniki konkursu są publikowane również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Ostatnie ogłoszenie o konkursie ofert musi wyprzedzać termin składania ofert o co najmniej 21 dni.

5. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych oraz decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji ogłasza Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

6. Decyzja Wójta o wyborze oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy o warunkach realizacji zadania.

7. Wójt może zlecić realizację zadania publicznego organizacji pozarządowej lub innym podmiotom na jej wniosek z pominięciem otwartego konkursu. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznania dofinansowania określa art. 19 a ustawy.

8. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, bez zbędnej zwłoki, zawierane są umowy z wyłonionymi w drodze konkursu podmiotami, określające sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia.

9. Wyniki konkursu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy.

§ 8. Wysokość środków planowanych na realizację programu

Na realizację zadań publicznych planuje się środki w wysokości: 141.900, 00zł.

§ 9. Sposób oceny realizacji programu

I . Oceny realizacji programu dokonuje organ stanowiący i wykonawczy samorządu gminy.

2. Oceniając realizację Programu należy wziąć pod uwagę następujące wskaźniki:

᠆ ilość otwartych konkursów i liczbę złożonych ofert,

᠆ ilość zawartych umów,

᠆ ilość realizowanych zadań,

᠆ liczbę organizacji i podmiotów biorących udział,

᠆ wielkość udzielonych dotacji finansowych,

᠆ wielkość zaangażowanych własnych środków finansowych organizacji, liczbę inicjatyw lokalnych.

3. Wójt Gminy nie później niż do 31 maja 2023 roku przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2022 rok.

4. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 3 zostanie opublikowane na stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

l. Program powstał po konsultacjach przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/ 187/2010 Rady Gminy Radecznica z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

2. W wyniku konsultacji przeprowadzonych w formie ogłoszenia do wyrażania pisemnej opinii i uwag (również za pośrednictwem Internetu ).

§ 11. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. W celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie Wójt powołuje komisję konkursową.

2. Do zadań komisji należy:

- ocena formalna ofert,

᠆ ocena merytoryczna ofert,

᠆  propozycje co do wyboru ofert oraz podziału środków.

3. Protokół z prac, Komisja przekazuje Wójtowi.

4. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu przez Wójta.

logo2
1253383

Szukaj