WÓJT GMINY

RADECZNICA

                                   Radecznica, 9 września 2021r.

Znak sprawy : GR.6830.4.2021

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia działek

 

Wójt Gminy Radecznica zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Trzęsiny w postępowaniu poniżej kwoty 130 000,00 zł. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz.2019) nie stosuje się.

I. ZAKRES RZECZOWY PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na realizację następującego zamówienia: Wykonanie w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Trzęsiny oznaczonej jako działka nr 223 z działką sąsiednią oznaczoną nr 222. Działki stanowią własność osób fizycznych.

W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:

1. analizę stanu prawnego nieruchomości,

2. wyznaczenie terminu i przeprowadzenie wszystkich czynności rozgraniczeniowych na gruncie,

3. sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy.

III. TREMIN I MIEJSCE SKALDANIA OFERT: do dnia 11.10.2021 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój 4 – sekretariat Urzędu Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22 – 463 Radecznica lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Trzęsiny”.

IV. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy w Radecznicy jest Wójt Gminy Radecznica z siedzibą w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22 – 463 Radecznica tel. 846818001, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

V.  ROZPATRZENIE OFERT:  dnia 12.10.2021 r.

W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy o wypełnienie formularze oferty (załączonego do niniejszego zapytania ofertowego) i przesłania dostarczenia go na adres Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje komisyjnego otwarcia ofert. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń UG w Radecznicy i na stronie BIP Urzędu, bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który oferuje najniższą cenę. Szczegółowych informacji udziela się w pokoju nr 5 w godz. pracy Urzędu, tel. (84) 68 18 001.

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1253371

Szukaj