Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy

                ul. Gwarna 4

            22-463 Radecznica

Radecznica, 08-03-2021 r.

  

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, iż w postepowaniu prowadzonym w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł na dostawę oleju opałowego lekkiego złożone zostały następujące oferty:

 

L.p.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto za 1m3

 

1

 

PETROLUX Anna Pawłat, Olszanka 117, 23-110 Krzczonów

 

 

3 680,16

Wybrana została oferta złożona przez:

PETROLUX Anna Pawłat, Olszanka 117, 23-110 Krzczonów

Wykonawca spełnia warunki i jego oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

DYREKTOR SZKOŁY 

mgr inż. Ewa Maj   

logo2
1064361

Szukaj