Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, 19.02.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup i dostawę 2 szt. laptopów z zainstalowanym systemem MICROSOFT WINDOWS dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej  Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

złożone zostały następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1

INFOLOGIC S.C. ADAM OLSZAR, ALEKSANDER OLSZAR

ul. Ustrońska 20, 43-400 Cieszyn

5 699,82

2

T-matic Ełk Sp. z o.o.

ul. Wawelska 22H, 19-300 Ełk

4 787,16

3

Sklep komputerowy VIST

ul. Lwowska 62, 22-400 Zamość

3 026,16

 

Wybrana została oferta złożona przez:

Sklep komputerowy VIST ul. Lwowska 62, 22-400 Zamość

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia warunki i jego oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zaproszeniu do składania ofert.

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1476662

Szukaj