Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, 12.02.2021 r.

ZP.271.1.2021

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 

na zakup i dostawę 2 szt. laptopów z zainstalowanym systemem MICROSOFT WINDOWS dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej  Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radecznica, powiat zamojski, woj. lubelskie, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica, tel. 846818001, fax. 846818041, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów przenośnych (laptopów) 2 sztuk wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym MICROSOFT WINDOWS dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej  Sieci Edukacyjnej zgodnie z poniższą specyfikacją:

Minimalne parametry sprzętu:

1) procesor min: Intel Pentium, Intel Core i3, AMD Ryzen 5

2) pamięć RAM min.: 4 GB

3) kamera: wbudowana w ramkę ekranu

4) dysk twardy min.: SSD 240 GB

5) przekątna ekranu min.: 15

6) klawiatura: Qwerty

7) łączność: Port 1Gbit LAN lub WiFi

8) dźwięk: wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon

9) gwarancja: minimum 24 miesiące

Komputery przenośne (laptopy) muszą być nowe, w pełni sprawne, gotowe do pracy odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikających z ich przeznaczenia i funkcji oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim. Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostarczenia sprzętu do dnia 26.02.2021 r. do Urzędu Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica.

V. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

a) formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;

b) karty katalogowe oferowanych urządzeń i oprogramowania;

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny i trwały z  zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3. Jeżeli ww. osoba działa na podstawie pełnomocnictwa , to musi ono obejmować umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej  kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Na kopercie powinno być napisane:

Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

Gmina Radecznica ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup i dostawa laptopów w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA+

6. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami na język polski.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica do dnia 19.02.2021 r. do godz. 12:00. Liczy się data wpływu do Urzędu.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2021 r. o godz. 12:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena – 100 %

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Batorska Anna, tel. 8468-26-856, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

X. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radecznica z siedzibą w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22 – 463 Radecznica tel. 846818001, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem niniejszym postępowaniem;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

1) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

2) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1476642

Szukaj