Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu    

     Gorajec-Stara Wieś 114

        22-463 Radecznica

Gorajec, 11. 02. 2021 r.

 ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, iż w postepowaniu prowadzonym w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę oleju opałowego lekkiego złożone zostały następujące oferty:

 

L.p.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto za 1m3

1

PETROLUX Anna Pawłat, Olszanka 117, 23-110 Krzczonów

 

3 249,99

 

Wybrana została oferta złożona przez:

PETROLUX Anna  Pawłat, Olszanka 117, 23-110 Krzczonów.

Wykonawca spełnia warunki i jego oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alina Smarkala 

logo2
1475155

Szukaj