INFORMACJA O GŁOSOWANIU KORESPONDENCYJNYM     

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  

w dniu 13 października 2019 r.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 28.09.2019 r.

Głosować korespondencyjne mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721z późn.zm/

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno zawierać nazwisko i imię/imiona/, imię ojca, data urodzenia, numer PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia  właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy.

UWAGA: W przypadku zgłoszonego przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

 

logo2
1297645

Szukaj