INFORMACJA O SPORZĄDZENIU AKTU PEŁNOMOCNICTWA

 

Informuje się mieszkańców Gminy Radecznica, że do dnia 17 maja 2019 r. można składać wnioski o sporządzanie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

1.Wyborcy, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego.

2.Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Do wniosku dołączyć ksero aktualnego orzeczenia organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoba ukończyła 75 lat ksero dowodu osobistego.

Pełnomocnikiem może być: osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa
Pełnomocnikiem nie może być: osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, mąż zaufania, obserwator, jak również kandydat na radnego.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania (tzw. I tura) uprawnia również do oddania głosu w głosowaniu ponownym (tzw. II tura), o ile zostanie ono przeprowadzone. Akt pełnomocnictwa sporządzony po dniu pierwszego głosowania uprawnia wyłącznie do oddania głosu w głosowaniu ponownym (tzw. II tura), o ile zostanie ono przeprowadzone.   

Informacje udzielane są pod numerem telefonu  84/6818043,  84/6826860, 84/6818001 wew. 60

Druki wniosków do pobrania w Urzędzie Gminy Radecznica pokój nr 12

lub poniżej:

             

logo2
1475933

Szukaj