Pokaż # 
Tytuł Odsłony
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 395
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 2910L Frampol-Latyczyn (od km 6+881 do km 13+710)" 383
Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego 403
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą 500
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 559
KOMUNIKAT w sprawie przydatności wody do spożycia z dnia 20.11.2018 r. 512
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec" 475
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Radecznica 4 480
Postanowienie dot. podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec" 485
KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA 566
logo2
732239

Szukaj