Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Nr 147 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 24.09.2018 r. dot. wydanego postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko 293
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica dot. naboru wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 429
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej NN 289
Obwieszczenie Wójta Gminy dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 110112L znajdującej się na działkach 934, 1021/3 w obrębie Mokrelipie oraz działce nr ewid. 570 277
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia w sprawie zawiadomienia o możliwości składania uwag i wniosków do postępowania transgranicznego - Chmielnicka Elektrownia Jądrowa, blok nr 3 i 4 288
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica dot. naboru wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 348
Wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko 349
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak WOOŚ.420.10.2018.SM w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 110112L Mokrelipie-Zaburze" 344
Postanowienie o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec" 311
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego 334
logo2
610071

Szukaj