Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 134 /2023 Wójta Gminy Radecznica z dnia 4 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie powołania na czas określony dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radecznicy

Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 134 /2023

Wójta Gminy Radecznica

z dnia 4 października 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie powołania na czas określony dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radecznicy

                 Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. 2020r., poz 194 ) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zarządzam co następuje:

§ 1

Cel konsultacji

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie powołania Pana Mariusza Górskiego
na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radecznicy na czas określony.

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Radecznicy

§ 2

Forma konsultacji

1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej i mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich stowarzyszeń o których mowa w § 1 pkt 2.

§ 3

Termin i miejsce konsultacji

1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 17.10.2023 r. do dnia 31.10.2023 r

2. Informacja o projekcie przeprowadzenia konsultacji zamieszczona zostanie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej : www.bip.gminaradecznica.pl,
2) na stronie internetowej gminy : www.gminaradecznica.pl,
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Radecznicy.

3. Pisemne opinie i uwagi dotyczące powołania Pana Mariusza Górskiego na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radecznicy, można składać w następujący sposób :

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@gminaradecznica.pl,
2) pocztą tradycyjną na adres : Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22 – 463  Radecznica,
3) osobiście poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy
( pok. Nr 4).

§ 4

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Informacje w sprawie konsultacji udziela pani Edyta Dubiel Sekretarz Gminy Radecznica (pok. Nr 6).

§ 5.

Postanowienia końcowe

1. Projekt Zarządzenia w sprawie powołania Pana Mariusza Górskiego stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia

2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Marian Szuper


Opublikowano przez Anna Batorska, 17 października, 2023 o godz. 02:51 pm

Skip to content