Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu zaprasza do składania ofert cenowych na ”dostawę peletu drzewnego sosnowego”

Zaburze, 28.12.2023r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

na ”dostawę peletu drzewnego sosnowego”

I. Zamawiający

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Zaburzu,  Zaburze100, powiat zamojski,  województwo lubelskie, 22–463 Radecznica; tel/fax: 846818047 e-mail: sp_zaburz@gazeta.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest  prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000,00 zł

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa peletu drzewnego sosnowego o parametrach zgodnych z normą ENplus, klasy A1, o poziomie kaloryczności min.18 MJ/kg i niską zawartością wilgotności wynoszącej poniżej 10%, średnica 6mm, pakowany w workach po 15 kg.

IV. Części zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Terminy wykonania zamówienia: Wymagany ostateczny termin wykonania zamówienia określa się do dnia 12.01.2024r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym. Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień dostawy peletu drzewnego we wskazane miejsce przez zamawiającego – Zaburze 100.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami:

Podstawową formą porozumiewania się z Wykonawcami jest forma pisemna. Dopuszczalną formą porozumiewania się z Wykonawcami jest poczta elektroniczna. Każda ze stron postępowania, na żądanie drugiej, jest zobowiązana do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.  Wykonawca składający wszelkie wnioski, informacje i oświadczenia drogą elektroniczną winien je przekazywać na adres e-mail: sp_zaburz@gazeta.pl

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami : Hanna Nowak tel/fax 846818047  e-mail: sp_zaburz@gazeta.pl  w godz. 08.00 – 15.00

IX. Opis przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta winna być przygotowana wg formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.
 4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez osoby będące upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisujące całość oferty.
 7. Oferty składać w zamkniętych kopertach  oznaczonych napisem: Oferta „ dostawa peletu drzewnego sosnowego”.
 8. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z przedmiotem zamówienia. W sytuacji gdy Wykonawca otrzyma zamówienie, reklamacje odnośnie warunków i zobowiązań nie będą rozpatrywane.

    X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert   

 1. Oferty należy składać w sposób pisemny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaburzu – sekretariat lub pocztą elektroniczną (skan podpisanego dokumentu) na adres: sp_zaburz@gazeta.pl  w  terminie do dnia 12.01.2024 r. do godz. 10.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  12.01.2024 r. o godzinie 10.15  w siedzibie Zamawiającego- sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaburzu.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Wykonawca określa cenę brutto za 1 tonęw złotych polskich.
 2. W zaoferowanej cenie winny być ujęte wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w rym koszty transportu, załadunku i rozładunku oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.
 3. W formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 należy wskazać wartość brutto oraz wyodrębnioną stawkę podatku VAT.
 4. Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 
 5. Cena oferty winna być wpisana w formularz ofertowy, jako cenna brutto z podatkiem VAT i tak wyznaczona będzie podlegać ocenie.
 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w formie przelewu w złotych polskich, termin zapłaty 14 dni.

XII. Opis kryteriów oceny ofert  – cena 100%.

XIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość  zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

 XIV. Załączniki

 DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Hanna Nowak 


Opublikowano przez Anna Batorska, 28 grudnia, 2023 o godz. 10:50 am

Skip to content