Czyste powietrze zależy od Ciebie! Co możesz z tym zrobić?

Szczególną wagę wśród priorytetów polityki ekologicznej kraju i regionu lubelskiego ma
ochrona powietrza. Wytyczne dotyczące takiej ochrony wskazuje ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1219). zm. Są to:
– utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich
poziomów lub co najmniej na tych poziomach;
– zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych,
gdy nie są one dotrzymane;
– zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów
docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych
poziomach.
Na podstawie tej ustawy, innych przepisów prawa polskiego, a także dyrektyw Unii
Europejskiej, w naszym kraju rokrocznie wykonuje się ocenę jakości powietrza.
Za organizację i funkcjonowanie systemu monitoringu i oceny odpowiedzialne są regionalne
wydziały monitoringu środowiska (powietrze.gios.gov.pl). Dane uzyskiwane w ramach
systemów oceny jakości powietrza służą opracowaniu corocznych klasyfikacji stref
ustanowionych na obszarze danego województwa.

 1. W przekazywanych do 30 kwietnia każdego roku zarządowi województwa ocenach
  inspektor wymienia strefy, w których jakość powietrza nie odpowiada standardom.
 2. W ciągu następnych 15 miesięcy zarząd województwa zobowiązany jest do
  przygotowania dla nich odrębnych projektów programów ochrony powietrza (POP),
  które następnie opiniują właściwi wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast oraz
  starostowie.
 3. Ostatecznie, po 18 miesiącach, licząc od dnia otrzymania wyników oceny, sejmik
  danego województwa zatwierdza takie programy.

W województwie lubelskim obowiązują obecnie dwa programy ochrony
powietrza. Ponadto, 19 lutego 2021 roku Sejmik Województwa Lubelskiego podjął
uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń
i  zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w  których następuje spalanie paliw, czyli
tzw. uchwałę antysmogową.
Linki:

Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenia poziomu
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowo benzo(a)pirenu
https://www.lubelskie.pl/file/2020/08/POP_strefa_lubelska_0602.pdf

Program ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska ze względu na
przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowo
benzo(a)pirenu
https://www.lubelskie.pl/file/2020/08/POP_strefa_Aglomeracja_Lubelska_0601.pdf


Opublikowano przez Anna Batorska, 27 grudnia, 2023 o godz. 02:12 pm

Skip to content