Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica”

Radecznica, 09.10.2023 r.

WÓJT GMINY

RADECZNICA

GOD.6220.3.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego dalej jako K.p.a. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Radecznica  zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica”.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania  z Decyzją w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica ul. B. Prusa 21, w pokoju 2 w terminie 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w godzinach od 8.00 do 14.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radecznica www.bip.gminaradecznica.pl, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Radecznica oraz Latyczyn.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                  

Data ogłoszenia 09.10.2023 r.

Data zdjęcia obwieszczenia  …………………

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel


Opublikowano przez Anna Batorska, 9 października, 2023 o godz. 03:23 pm

Skip to content