ZARZĄDZENIE NR 112 /2023

ZARZĄDZENIE NR 112 /2023

Wójta Gminy

RADECZNICA

z dnia 23 sierpnia 2023 roku

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów  wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy  /Dz.U. z 2022 r. poz. 112 i 2418 oraz z 2023r. poz.497/ w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2023r. poz.1564/  zarządzam, co następuje:   

§ 1.

Wyznaczam na obszarze Gminy Radecznica miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby nie zakrywały urzędowych obwieszczeń i można je było usunąć bez powodowania szkód

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Radecznica, a także przez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radecznica.

                                                                                                           WÓJT GMINY

                                                                                                            Marian Szuper

Załącznik do Zarządzenia Nr 112/2023

Wójta Gminy Radecznica

z dnia 23 sierpnia 2023 roku

WYKAZ

miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Lp.Nazwa miejscowościWyznaczone miejsce
1.Radecznica1. Tablica ogłoszeń przy Gminnej Spółdzielni „SCH” 2. Tablica ogłoszeń przy ul. Klasztornej / kiosk /
2.ZaporzeTablica ogłoszeń przy remizie OSP
3.Podlesie DużeTablica ogłoszeń przy drodze powiatowej
4.Podlesie MałeTablica ogłoszeń przy drodze gminnej
5.Gruszka Zaporska1. Tablica ogłoszeń przy sklepie spożywczym 2. Tablica ogłoszeń przy sklepie spożywczym
6.ZakłodzieTablica ogłoszeń przy remizie OSP
7.Gaj GruszczańskiTablica ogłoszeń przy remizie OSP
8.MokrelipieTablica ogłoszeń przy remizie OSP
9.LatyczynTablica ogłoszeń przy remizie OSP
10.ZaburzeTablica ogłoszeń przy remizie OSPTablica ogłoszeń przy Szkole Podstawowej
11.DzielceTablica ogłoszeń przy remizie OSP
12.Gorajec – Zagroble – KoloniaTablica ogłoszeń przy przystanku autobusowym
13.PodborczeTablica ogłoszeń przy drodze powiatowej
14.Gorajec – Stara  WieśTablica ogłoszeń przy remizie OSP
15.Gorajec – ZastawieTablica ogłoszeń przy remizie OSP
16.Gorajec – ZagrobleTablica ogłoszeń przy sklepie Gminnej Spółdzielni „SCH”
17.Wólka CzarnostockaTablica ogłoszeń przy remizie OSP
18.Czarnystok1. Tablica ogłoszeń przy remizie OSP 2. Tablica ogłoszeń przy sklepie spożywczym      /Ruś/
19.TrzęsinyTablica ogłoszeń przy ośrodku KSM

Opublikowano przez Anna Batorska, 23 sierpnia, 2023 o godz. 02:24 pm

Skip to content