Wycinka drzew

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody należy zgłaszać do Urzędu Gminy wycinkę drzew na własnej posesji. 

Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany jest do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których winien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany jest protokół.

Obowiązek zgłoszenia wycinki istnieje, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Gdzie nie można wycinać drzew?

  1. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  2. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, jak również spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 (uznanie za pomnik przyrody).

W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Usuniecie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Przepisy stanowią ponadto, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin działki przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

Miejsce składania wniosku:

 Urząd Gminy w Radecznicy – pokój nr 13Opublikowano przez Anna Batorska, 10 sierpnia, 2023 o godz. 09:41 pm
Ostatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 10 listopada, 2023 o godz. 03:10 pm

Skip to content