Wycinka drzew – osoby prawne

Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów  z terenu nieruchomości

Wniosek może złożyć:

  • posiadacz nieruchomości
  • jeżeli posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela                             

 

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

  Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew – pdf

  • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości
  • zgodę właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki — ale tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, albo nieruchomość ma kilku współwłaścicieli

Zezwolenie nie jest potrzebne do usunięcia drzew lub krzewów:

  • owocowych;
  • których wiek nie przekracza 10 lat;

 

 Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew

  • które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;
  • które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
  • topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym  sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków.

 Miejsce składania wniosku

 Urząd Gminy w Radecznicy – pokój nr 8

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 15, poz.1220 ze.zm).


Opublikowano przez Anna Batorska, 10 sierpnia, 2023 o godz. 09:49 pm
Ostatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 16 sierpnia, 2023 o godz. 09:54 pm

Skip to content