Postanowienie Starosty Zamojskiego dot. pozytywnego uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Radecznica o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy linii SN15 kV, stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV oraz budowy linii kablowej nN 0,4 kV w obrębie geod. Gorajec-Stara Wieś


Opublikowano przez Anna Batorska, 13 maja, 2024 o godz. 06:35 pm

Skip to content