Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr ZAM5541A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1453 w miejscowości Radecznica w gminie Radecznica

Radecznica 08.12.2023 r.

Wójt Gminy

Radecznica

ZP.6733.4.2.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zawiadamia się zgodnie z art. 61 par. 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023.0.775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023.0.977), że w dniu 08.12.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr ZAM5541A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1453 w miejscowości Radecznica w gminie Radecznica.

              W związku z powyższym informuję, iż ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8 oraz złożyć zastrzeżenia, uwagi lub wnioski.

WÓJT GMINY

Marian Szuper


Opublikowano przez Anna Batorska, 8 grudnia, 2023 o godz. 03:08 pm

Skip to content