Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, dnia 11.12.2023 r.

GOD.6220.4.2021

OBWIESZCZENIE

o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 10994 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 11.12.2023 r. Wójt Gminy Radecznica na podstawie pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 06.12.2023 r., (data wpływu 08.12.2023 r.) wezwał inwestora – PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa do uzupełnienia dokumentacji, tj. uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 494/1, 495/3, 495/4, 495/5, 496/1, 496/2, w obrębie Zaburze, Gmina Radecznica.

W powyższej sprawie strony są zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radecznica www.bip.gminaradecznica.pl oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Zaburze.

            Osoby, którym przysługuje status strony mogą zapoznać się z treścią wezwania oraz zgromadzonymi dokumentami w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 2 – od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Data ogłoszenia 11.12.2023 r.

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

Otrzymują:

  1. PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O.,
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa,
  3. A/a.

Opublikowano przez Anna Batorska, 11 grudnia, 2023 o godz. 12:16 pm

Skip to content