OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ w sprawie toczącego się postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr ZAM5541A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1453 w miejscowości Radecznica

Radecznica 13.02.2024 r.

Wójt Gminy

Radecznica

ZP.6733.4.10.2023

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE

Na podstawie art. 89, 90, 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. 2023 poz. 775 ze zm.) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 w sali konferencyjnej na II piętrze odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie toczącego się postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr ZAM5541A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1453 w miejscowości Radecznica w gminie Radecznica.

W Z Y W A M

do:

– złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów

– wzięcia udziału w rozprawie w charakterze strony osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę (art. 33 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego),

Nieobecność na rozprawie strony należycie wezwanej nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21, 22 – 463 Radecznica pokój nr 8.

                                                                                                          WÓJT GMINY

                                                                                                           Marian Szuper


Opublikowano przez Anna Batorska, 13 lutego, 2024 o godz. 02:02 pm

Skip to content