Obwieszczenie dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120mm2 i YAKXS 4x240mm2 przyłączy kablowych YAKXS 4x35mm2 oraz szaf kablowych i złącz pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrelipie”

                                                                                  Radecznica, dnia 18.12. 2023 r.

Wójt Gminy

Radecznica

ZP.6733.3.10.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 977) zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120mm2 i YAKXS 4x240mm2 przyłączy kablowych YAKXS 4x35mm2 oraz szaf kablowych i złącz pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrelipie” na działkach nr ewid.: 924/2, 928, 57/2, 148/5, 148/2, 148/6, 927/1, 148/7, 147, 146, 2369, 144/2, 152, 934, 935, 1047, 142, 159, 156, 153, 1043, 139, 160, 1036, 163, 164, 165/2, 1041, 165/1, 212, 772, 777, 573, 524, 525, 776, 778, 779, 780, 780/1, 781, 782, 782/1, 783/1, 783/2, 785, 2394, 939, 2093, 2400, 1431/1, 1429, 1428, 1414, 2373, 1390, 2315, 1380, 1365, 1364/1, 1348, 1339, 1327, 802, 799/3, 797, 796/3, 796/2, 795/1, 2505, 788, 787, 786, 151, 150/1, 150/2 w obrębie 0009 Mokrelipie gm. Radecznica, powiat zamojski, woj. lubelskie.

      W związku z powyższym informuję, iż z w/w decyzją i materiałem dokumentacyjnym w tej sprawie można zapoznać się i uzyskać stosowne wyjaśnienia w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8.

      Stronom służy odwołanie od decyzji jw. do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Radecznica w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT GMINY

Marian Szuper


Opublikowano przez Anna Batorska, 19 grudnia, 2023 o godz. 08:38 am

Skip to content