Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2017. 53
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 11 stycznia 2017 r. o otwartym konkursie ofert 58
Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110106L Podlesie Duże - Podlesie Małe w formule "zaprojektuj i wybuduj" 73
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO o wydaniu decyzji w II instancji w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 68
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica 57
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej oraz budowie słupowej stacji transformatorowej w obrębie Zakłodzie 62
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 82
Protokół rozeznania cenowego zamówienia dot. oferty "Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Gminy w Radecznicy, gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury działających na terenie Gminy Radecznica" 142
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego 85
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116150L w miejscowości Zaburze w gminie Radecznica" 125
logo2
169187

Szukaj