Zarządzenie Nr 172/2023 Wójta Gminy Radecznica z dnia 05.12.2023 r.

Zarządzenie Nr 172/2023

Wójta Gminy Radecznica

z dnia 05.12.2023r.

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem w trybie bezprzetargowym        

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz.40) oraz art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U z 2023 poz. 344 ) oraz uchwały nr LXII.372.2023 Rady z dnia 23 listopada 2023r w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej  umowy z dotychczasowym najemcą i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy na okres 5 lat , Wójt Gminy Radecznica zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznaczam w najem na czas oznaczony  do 5 lat nieruchomość wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz , o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Radecznicy, ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat i na stronach internetowych  Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rolnictwa i geodezji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Marian Szuper


Opublikowano przez Anna Batorska, 6 grudnia, 2023 o godz. 09:27 am

Skip to content