UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO pn. „Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okresu I wojny światowej w miejscowości Zaporze”.

Gmina Radecznica

ul. B. Prusa 21

22-463 Radecznica

Radecznica, 22.08.2023 r.

ZP.271.10.2023

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający Gmina Radecznica unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 04.08.2023 r.  na realizację zamówienia pn. „Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okresu I wojny światowej w miejscowości Zaporze”.

U z a s a d n i e n i e

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty. Zamawiający dn. 16.08.2023 r. zaprosił Wykonawców, którzy złożyli ofertę w ww. postępowaniu do negocjacji, ze względu na to iż, najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia.  Termin przeprowadzenia negocjacji upłynął w dniu 21.08.2023 r. o godz. 12:00.
W odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym Zamawiający unieważnia ww. postępowanie.

WÓJT GMINY

/-/ Marian Szuper


Opublikowano przez Anna Batorska, 22 sierpnia, 2023 o godz. 02:29 pm

Skip to content