Ogłoszenie o społecznych konsultacjach „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2024”

WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, dn. 30.01.2024 r.

GR.6140.10.2024

   Ogłoszenie o społecznych konsultacjach

„Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności

 zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2024″

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 ze zm.)  oraz zważając na opracowany projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2024”

 Wójt Gminy Radecznica

zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, o których mowa w art. 11a ust. 7 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 ze zm.), do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w zakresie projektu ww. dokumentu.

Przedmiotem konsultacji jest zaopiniowanie przygotowanej do podjęcia przez Radę Gminy Radecznica uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2024.

Rozpoczęcie konsultacji następuje z dniem 30 stycznia 2024 roku, a ich zakończenie dnia 20 lutego 2024 roku. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radecznica (www.bip.gminaradecznica.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radecznica. Nie wyrażenie opinii w określonym wyżej terminie uznaje się za akceptację zapisów Programu.

Przedmiotowe konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie mają mocy wiążącej. Kierowane są one do organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy Radecznica oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 ze zm.).

Wszelkie uwagi i opinie można składać :

– w siedzibie Urzędu Gminy w Radecznicy sekretariat

– pocztą na adres: ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica

– drogą elektroniczną na adres sekretariat@gminaradecznica.pl

WÓJT GMINY

Marian Szuper


Opublikowano przez Anna Batorska, 30 stycznia, 2024 o godz. 03:04 pm

Skip to content