Odpady Komunalne

 Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe regulacje prawne, dotyczące odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstających w naszych domach. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Podmiot odbierający odpady

 EKOMEGA Legieć Małek Sp.J.

ul. Szklarniowa 1C

22-400 Zamość

tel. 603-995-898

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na okres X.2023 – IX. 2024 r.
 

Ogólne zasady segregacji

 Formularz deklaracji

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 Stawki

 •  

  17,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

 • 51,00 zł od jednego mieszkańca jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Terminy opłat

 • do 10 marca za I kwartał danego roku
 • do 10 czerwca za II kwartał danego roku
 • do 10 września za III kwartał danego roku
 • do 10 grudnia za IV kwartał danego roku

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w Radecznicy lub przelewem na rachunek bankowy.

Zmiana numeru konta dla opłat za odpady komunalne

Należności główne za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na numer rachunku bankowego:

 46 9632 0006 2002 1600  0055  0039
Wpłaty kosztów upomnienia oraz odsetek należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy tj.

 05 9632 0006 2002 1600  0055  0001

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Radecznicy – pokój nr 2,

tel. 84/6818001 wew. 61

Informacja dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Radecznica 

Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów, powstałych w związku z prowadzoną działalnością.

Umowy te winny być zawarte z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Radecznica. 

Wykaz firm wywozowych wpisanych do rejestru działalności regulowanej dostępny jest na stronie https://bip.gminaradecznica.pl/dzialalnosc-regulowana/

Dodatkowe informacje

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Portal Gospodarki Odpadami

Co się zmieniło po wejściu w życie nowej ustawy?

Opis nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja o możliwości odbioru odpadów rolniczych:

 • folii po belotach biała i zielona
 • worków foliowe po nawozie
 • worki po nawozie big bagi koloru białego
 •  folii budowlana po pustakach

Odbiorca odpadów rolniczych:

PHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC

Zawada 63
24-160 Wąwolnica

 • Odpady powinny zostać posegregowane i zapakowane
 • Koszt odbioru odpadów rolniczych (tzn. koszt transportu) opłacają rolnicy – 125,00 zł od jednego samochodu.
 • Odbiór odpadów z posesji rolnika nastąpi po indywidualnym ustaleniu terminu odbiorcy z rolnikiem.

Zgłoszenia do Urzędu Gminy w Radecznicy

 Podmioty odbierające opony z działalności rolniczej

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzenia działalności

Kontakt

1

P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas

ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa

691370360

2

Recykl Organizacja Odzysku S.A.

ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm

667 955 230,

667 955 016

 

Podstawa Prawna:


Opublikowano przez Anna Batorska, 10 sierpnia, 2023 o godz. 06:49 pm
Ostatnia aktualizacja wykonana przez Anna Batorska, 25 kwietnia, 2024 o godz. 10:52 am

Skip to content