OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 494/1, 495/3, 495/4, 495/5, 496/1, 496/2, w obrębie Zaburze

Radecznica, dnia 26.01.2024 r.

Wójt Gminy

Radecznica

GOD.6220.4.2021

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu
terminu uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

  1. że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wyznaczył termin uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 494/1, 495/3, 495/4, 495/5, 496/1, 496/2, w obrębie Zaburze, Gmina Radecznica do dnia 23.02.2024r.

W powyższej sprawie strony są zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radecznica www.bip.gminaradecznica.pl oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Zaburze.

Osoby, którym przysługuje status strony mogą zapoznać się z treścią wezwania oraz zgromadzonymi dokumentami w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 2 – od poniedziałku do piątku, w godz. 8³º-14³º.

Data ogłoszenia 26.01.2024 r.

Data zdjęcia obwieszczenia  …………………

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel


Opublikowano przez Anna Batorska, 26 stycznia, 2024 o godz. 03:07 pm

Skip to content