OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu na uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, dnia 04.10.2023 r.

GOD.6220.4.2021

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu terminu na uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

  1. że w nawiązaniu do pisma inwestora z dnia 29.09.2023 r. Wójt Gminy Radecznica przedłuża termin do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 494/1, 495/3, 495/4, 495/5, 496/1, 496/2, w obrębie Zaburze, Gmina Radecznica do dnia 27.10.2023 r.

W powyższej sprawie strony są zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radecznica www.bip.gminaradecznica.pl oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Zaburze.

            Osoby, którym przysługuje status strony mogą zapoznać się z treścią wezwania oraz zgromadzonymi dokumentami w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 2 – od poniedziałku do piątku, w godz. 8³º-14³º.

Data ogłoszenia 04.10.2023 r.

Data zdjęcia obwieszczenia  …………………

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

Otrzymują:

  1. PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O.,
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa,
  3. A/a.

Opublikowano przez Anna Batorska, 4 października, 2023 o godz. 03:15 pm

Skip to content