hh

Cyberbezpieczeństwo


Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skuteczne stosować sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.

 

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni, z którymi mogą się Państwo spotkać, należą:

 • ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.),

 • kradzieże tożsamości,

 • kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych,

 • blokowanie dostępu do usług,

 • spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne),

 • ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję).

 Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

 • Zainstaluj i używaj oprogramowania przeciw wirusom i spyware. Najlepiej stosuj ochronę w czasie rzeczywistym.

 • Aktualizuj oprogramowanie oraz bazy danych wirusów (dowiedz się czy twój program do ochrony przed wirusami posiada taką funkcję i robi to automatycznie).

 • Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia.

 • Nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, które nie mają ważnego certyfikatu, chyba, że masz stuprocentową pewność z innego źródła, że strona taka jest bezpieczna.

 • Nie używaj niesprawdzonych programów zabezpieczających czy też do publikowania własnych plików w Internecie (mogą one np. podłączać niechciane linijki kodu do źródła strony).

 • Co jakiś czas skanuj komputer i sprawdzaj procesy sieciowe – jeśli się na tym nie znasz poproś o sprawdzenie kogoś, kto się zna. Czasami złośliwe oprogramowanie nawiązujące własne połączenia z Internetem, wysyłające twoje hasła i inne prywatne dane do sieci może się zainstalować na komputerze mimo dobrej ochrony – należy je wykryć i zlikwidować.

 • Sprawdzaj pliki pobrane z Internetu za pomocą skanera.

 • Staraj się nie odwiedzać zbyt często stron, które oferują niesamowite atrakcje (darmowe filmiki, muzykę, albo łatwy zarobek przy rozsyłaniu spamu) – często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia.

 • Nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich.

 • Nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych w formie otwartego tekstu.

 • Aktualizuj system operacyjny i aplikacje bez zbędnej zwłoki.

 • Pamiętaj o uruchomieniu firewalla.

 • Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.

 • Pamiętaj, że żaden bank czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.

Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych.

 1. STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ. Jest polską wersją międzynarodowej kampanii STOP. THINK. CONNECT.™, mającej na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zapoznaj się z dobrymi praktykami opublikowanymi na stronach kampanii oraz z dostępnymi na niej materiałami do pobrania.

 2. OUCH! To cykliczny, darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów. Każde wydanie zawiera krótkie, przystępne przedstawienie wybranego zagadnienia z bezpieczeństwa komputerowego wraz z listą wskazówek jak można chronić siebie, swoich najbliższych i swoją organizację. Zobacz wszystkie polskie wydania OUCH! na stronie CERT Polska.

 3. Zespół CERT Polska działa w strukturach NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) – państwowego instytutu badawczego prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT Polska jest zespołem specjalistów zwalczających zagrożenia w sieciach komputerowych. Zapoznaj się z rocznymi raportami z działalności CERT Polska zawierającymi zebrane dane o zagrożeniach dla polskich użytkowników Internetu, w tym również opisy najciekawszych nowych zagrożeń i podatności.

 

JĘZYK MIGOWY W URZĘDZIE

 

W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed wizytą w urzędzie.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form :
- e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- faxem na nr (084) 68 18 041 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej)
- przesłanie informacji pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica

W zgłoszeniu należy wskazać metodę komunikowania się.

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy w Radecznicy jest Wójt Gminy Radecznica z siedzibą ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z realizacji zadań własnych i zleconych nałożonych na Gminę (podstawa prawna: art. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.);
 • realizacji umów, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których  były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 5. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 6. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 7. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 8. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 9. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 11. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 12. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 13. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.

 

 

Sołtysi i składy Rad Sołeckich VII kadencji

  

Lp. Nazwa miejscowości Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
1. Czarnystok Barbara Sykała
 1. Jarosławski Jan
 2. Furlepa Krzysztof
 3. Sykała Leszek
 4. Rapa Stanisław
 5. Sołtys Janusz
2. Dzielce Helena Odrzywolska 
 1. Rak Marek
 2. Odrzywolski Józef
 3. Olech Alina
3. Gaj Gruszczański Zbigniew Jabłoński
 1. Małgorzata Wachowicz
 2. Mariusz Chmielewski
 3. Anna Dudek
 4. Krukowski Piotr
4. Gorajec-Stara Wieś Wojciech Sykała
 1. Szczepanek Sławomir
 2. Harkot Stanisław
 3. Osman Mariusz
5. Gorajec-Zagroble Teodora Wypych
 1. Siemczyk Henryk
 2. Olech Roman
 3. Wujec Jan
 4. Stańczyk Tadeusz
 5. Bogaj Roman
 6. Sieczkowski Edmund
6. Gorajec-Zagroble-Kolonia Tadeusz Harkot
 1. Gozdecki Jan
 2. Dziwota Stanisław
 3. Wypych Aleksander
7. Gorajec-Zastawie Alicja Bielak
 1. Ruszczak Barbara
 2. Piwowarek Aleksander
 3. Szczepanek Jan
8. Gruszka Zaporska Jan Szaran
 1. Kapica Roman
 2. Jachymek Jan
 3. Żur Zbigniew
9. Latyczyn Maciej Nastaj
 1. Wyłupek Zbigniew
 2. Szczerba Zbigniew
 3. Kańkowski Dariusz
 4. Buszowska Anna
 5. Kołodziej Adam
10. Mokrelipie Edward Janicki
 1. Winiarczyk Helena
 2. Studziński Wiesław
 3. Boniek Edyta
11. Podborcze Stanisław Kurek
 1. Bielak Mariusz
 2. Krzyszczak Zbigniew
 3. Gąsior Krzysztof
 4. Pyda Grzegorz
 5. Wasil Jacek
12. Podlesie Duże Jan Garbarz
 1. Buśko Sławomir
 2. Jachymek Kazimierz
 3. Startek Józef
13. Podlesie Małe Jerzy Krukowski
 1. Batorski Alfred
 2. Pastuszak Mariusz
 3. Batorski Zenon
14. Radecznica Krzysztof Kłodnicki
 1. Tuzin Bożena
 2. Wachowicz Jarosław
 3. Chwiejda Leszek
 4. Krukowski Sylwester
 5. Jezierski Sławomir
 6. Wachowicz Janusz
 7. Babiuch Marcin
 8. Kowalczyk Gabriel
15. Trzęsiny Barbara Sitarz
 1. Ducher Aleksander
 2. Żłób Tadeusz
 3. Iwańczyk Jan
16. Wólka Czarnostocka Stanisław Czok
 1. Charkot Henryk
 2. Ducher Ryszard
 3. Ryba Mirosław
17. Zaburze Paulin Łapiński
 1. Dymek Zbigniew
 2. Krukowska Urszula
 3. Górniak – Mameła Justyna
 4. Magdziarz Maria
 5. Smarkała Mieczysław
18. Zakłodzie Mirosław Poświatowski
 1. Łukaszczyk Wiesław 
 2. Krukowski Andrzej
 3. Godzisz Zbigniew 
 4. Zwolak Henryk 
 5. Dziura Halina 
19. Zaporze Zenobiusz Smyl
 1. Śledź Kamil
 2. Polski Grzegorz
 3. Ryś Franciszek

 

 

 

 

logo2
1253367

Szukaj