I N F O R M A C J A

 

Osoba zamieszkała na terenie Gminy, na której jest zameldowana, może złożyć wniosek o dopisanie jej do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę. Osoba ta będzie mogła uczestniczyć w wyborach w miejscu faktycznego przebywania.

Jednocześnie utraci prawo do głosowania w miejscu stałego zameldowania.

Powyższe stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek, wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, wydaje wójt w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Wymagane dokumenty:

* kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

* wypełniony wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru,

* pisemna deklaracja.

Druki wniosków do pobrania w Urzędzie Gminy Radecznica pokój nr 11

lub poniżej:

 

WÓJT  GMINY     

mgr inż. Edward Polak

logo2
1475909

Szukaj