OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Radecznica, powiat zamojski, województwo lubelskie,  

22-463 Radecznica, ul. B. Prusa 21,

tel.:  846818059    fax 846818041,

e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tryb

Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego

Modernizacja drogi Podborcze-Tokarka dz.nr 928 w m. Gorajec-Stara Wieś.

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja drogi Podborcze-Tokarka od km 0+000 do km 0+465 dz. nr 928 w Gorajcu-Stara Wieś.

Wspólny słownik zamówień CPV

45000000-7

Miejsce realizacji

Droga działka nr  928 w miejscowości Gorajec-Stara Wieś.

Oferta wariantowa

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Oferta częściowa

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Termin realizacji

15.10.2014 r.

Wadium

Nie dotyczy.

Zaliczki

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zastosowaniem aukcji

Zamawiający nie przewiduje wyboru ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru oferty i ich  znaczenie

Cena 100%.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na stronie www.bip.gminaradecznica.pl lub w siedzibie zamawiającego, pokój nr 8

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów

Edmund Grzegorz Szczerba; Urząd Gminy w Radecznicy, pokój nr 8, tel. 846826851,  fax. 846818041,

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Warunki udziału w postepowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
  3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wypełniony załącznik nr 1 siwz.
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, stanowiące załącznik nr 2 siwz,
  3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 załącznik nr 4 siwz

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postepowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

Miejsce i termin składania ofert

Urząd Gminy w Radecznicy – sekretariat (lokal nr 5).

Termin do dnia 19.08.2014 r.  do godz.0900

Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Gminy w Radecznicy – lokal nr 1.

Termin 19.08.2014 r. godz. 0910

Termin związania ofertą

30 dni

Data ukazania

04.08.2014 r.

 

                                                                                              

logo2
1253409

Szukaj