INFORMACJA O GŁOSOWANIU KORESPONDENCYJNYM

w  Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony

do dnia  5 MAJA 2014 roku

 

Głosować korespondencyjne mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w  rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /DZ.U. z 2011 r. Nr 127,poz.721,z późn.zm/, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1.całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust.2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych/Dz.U.z 2013 poz.1440,z  póź.zm./

2.niezdolność do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art13 ust.5 ustawy w pkt. 1;

3.całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust.2 ustawy wymienionej w pkt1:

4.o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5.o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno zawierać nazwisko i imię/imiona/, imię ojca, data urodzenia , numer PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia  właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie  przekazać orzeczenie urzędowi gminy.

logo2
1324401

Szukaj