Radecznica 17.03.2023  r.

Wójt Gminy Radecznica

 

ZP.6733.1.2.2023

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2022 poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam że w dniu 16.03.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ZAM5522A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wólka Czarnostocka na działce nr ewid. 99 w gminie Radecznica.

W związku z powyższym informuję, iż ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8 oraz złożyć zastrzeżenia, uwagi lub wnioski.

 

 

  Z up. WÓJTA  

 Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

logo2
1476633

Szukaj